Khởi động từ 3 pha - DC coil

MC-85a/4 - 85A
2.860.000 VNĐ
MC-75a/4 - 75A
2.635.000 VNĐ
MC-65a/4 - 65A
2.065.000 VNĐ
MC-50a/4 - 50A
1.768.000 VNĐ
MC-40a/4 - 40A
1.145.000 VNĐ
MC-32a/4 - 32A
980.000 VNĐ
MC-22a/4 - 22A
685.000 VNĐ
MC-18a/4 - 18A
580.000 VNĐ
MC-12a/4 - 12A
430.000 VNĐ